Friday, 21 November 2014

நடப்பு நிகழ்வுகள் மனோரமா இயர்புக்

தெளிவாக தெரியவில்லை என்றால் PDF ஆக download செய்யுங்கள்
நன்றி திருமதி மஞ்சுளா ஆசிரியை அவர்கள்

1. SHE TAXI- அவள் டோக்க்ஷி என்பது பபண்கள் போதுகோப்போக பயணம் பெய்வதற்கு, முழுவதும்

பபண்களோனே இயக்கப்படும் டோக்க்ஷி ஆகும். இது எந்த மோநிேத்தில்/யூ ியன் பிரனதெத்தில்
அறிமுகம் பெய்யப்பட்டது
[A]ஜம்மு கோஷ்மீர் [B]னகரளோ [C]மகோரோஷ்டோ [D]படல்ேி

2. பரோக்கோ தடுப்பன மற்றும் டீஸ்டோ நதி நீர் பங்கிடு பதோடர்போ ெர்னெக்குரிய ஒப்பந்தங்கள்
இந்த இரு நோடுகளுக்கு இனடனய எற்படுத்தப்பட்டுள்ளது
[A]இந்தியோ,போகிஸ்தோன் [B]இந்தியோ,னநபோள்
[C]இந்தியோ,வங்கனதெம் [D]இந்தியோ,மியோன்மர்

3. ஐ.நோ வின் ம ித உரினம அனமப்பில் [UNHRC] இேங்னகக்கு எதிரோ தீர்மோ த்னத எந்த நோடு
MAY-2012 –அன்று பகோண்டு வந்தது
[A]பிரிட்டன் [B]ரஷியோ [C]அபமரிக்கோ [D]கோ டோ

4. ெமீபத்தில் ஐ.நோ வி ோல் உறுப்பி ர் தகுதியில்ேோ போர்னவயோளர் நோடு [NON-MEMBER OBSERVER STATE] என்ற தகுதினய எந்த நோடு பபற்றது
[A]இஸ்னரல் [B]போேஸ்தீ ம் [C]பெௌதி அனரபியோ [D]ஈரோன்

5. இந்தியோவின் கீழ்த்தினெ கவ குவிப்பு பகோள்னக [LOOK EAST POLICY] எந்த நோட்னட
அடிப்பனடயோக பகோண்டது
[A]னநபோள் [B]பூட்டோன் [C]மியோன்மர் [D]போகிஸ்தோன்

6. அபமரிக்க உண்னம விளம்பி எட்வர்ட். னஜ.ஸ்னநோனட விற்கு முதேில் அனடக்களம் அளித்த
நோடு
[A]ஆஸ்திரியோ [B]பிரிட்டன் [C]ரஷ்யோ [D]இந்தியோ

7. னதெிய அறிவியல் பகோள்னக [STI-SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY]
[A]2010 [B]2011 [C]2012 [D]2013

8. மத்திய அரெின் பெய்தி இதழில் [GAZETTE] கோவிரி நதிநீர் பங்கிடு குறித்த பெய்தி
பவளியிடப்பட்ட நோள்
[A]19,ஜ வரி-2013 [B]19,பிப்ரவரி-2013 [C]19,மோர்ச்-2013 [D]19,ஏப்ரல்-2013

9. ஒரு மில்ேியன் டன் உற்பத்தி திறன் பகோண்ட டங்ெம் ெிபமண்ட் ஆனேனய இந்தியோ எந்த
நோட்டில் நிறுவ முடிவு பெய்துள்ளது
[A]னநபோள் [B]பூட்டோன் [C]மியோன்மர் [D]போகிஸ்தோன்

10. வரேோற்று முக்கியத்துவம் வோய்ந்த NOTA-[அன வருக்கும் எதிரோ வோக்கு] பபோத்தோன வோக்கு எந்திரத்தில் பபோருத்த னவண்டும் என்று உச்ெ நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்த நோள்
[A]SEP-27-2013 [B]AUG-19-2013 [C]OCT-7-2013 [D]NOV-8-2013

11. மோநிேங்களின் உண்னமயோ வளரச்ெினய கண்டறிய னம-2013 அன்று மத்திய அரசு ஒரு
குழுனவ அனமத்தது.இதன் தனேவரோக நியம ம் பெய்யப்பட்டவர்
[A]மோண்டகு ெிங் அலுவோேியோ [B]ரகு ரோம் ரோஜன்
[C]நந்தன் நீேனகணி [D]ரோஜபமௌேி
www.gurugulam.com
-
12. 2013-OCT-16 –அன்று ஒரு மிக பபரிய பபோருளோதோர னதக்க நினே இந்த நோட்டில் ஏற்பட்டது
[A]ெ ீோ [B]பிரிட்டன் [C]ரஷ்யோ [D]அபமரிக்கோ

13. 2013-ஆம் ஆண்டு பசுனம புரட்ெி என்ற பபயரில் ஒரு மிக பபரிய கேகம் இந்த நோட்டில்
ஏற்பட்டது
[A]எகிப்து [B]புருன [C]ஈரோன் [D]ஈரோக்

14. ஒரு பெயற்னக னகோனள JAN 30,2013 அன்று பவற்றிகரமோக புவி வட்ட போனதயில் பெலுத்தி
உேக வின் ஆய்வு குழுவில் [GLOBAL SPACE GLUB] இனணந்த நோடு
[A]வோட பகோரியோ [B]பதன் பகோரியோ [C]இஸ்னரல் [D]ஈரோக்

15. உேக நோடுகளுட ோ ஆயுத பரிமோற்ற ஒப்பந்தம் [GLOBAL ARMS TRADE TREATY-ATT] ஐநோ வில்
நினறனவற்ற பட்ட நோள்
[A]2,ஜ வரி-2013 [B]2,பிப்ரவரி-2013 [C]2,மோர்ச்-2013 [D]2,ஏப்ரல்-2013

16. SEP,21 2013 அன்று நடந்த தீவிரவோத தோக்குதேோல் கடுனமயோக போதிகப்பட்ட பவஸ்ட் னகட்
வணிக வளோகம் எந்த நோட்டில் உள்ளது
[A]னநஜீரியோ [B]பகன்யோ [C]ஆப்கன் [D]யூனகோஸ்னேோவியோ

17. ெமீபத்தில் கருகனேப்பு ெம்பந்தமோ விதிகளில் மோற்றம் பகோண்டு வந்த நோடு
[A]அயர்ேோந்து [B]பின்ேோந்து [C]னபோேந்து [D]நியுெிேோந்து

18. னதெிய கோவல்துனற பயிற்ெி கழகத்தின் முதல் பபண் இயக்கு ரோக நியம ம்
பெய்யப்பட்டவர்
[A]அருணோ பகுகுணோ [B]மித்ரோ பகுகுணோ
[C]அமிர்தோ பகுகுணோ [D]பிரியோ பகுகுணோ

19. ெமீபத்தில் இந்தியோவினேனய உருவோக்கப்பட்ட முதல் விமோ ம் தோங்கி னபோர் கப்பல்
[A] ஐஎன்எஸ் விக்ரோந்த் [B] ஐஎன்எஸ் விக்ரமோதித்யோ
[C] ஐஎன்எஸ் அரிஹந்த் [D] ஐஎன்எஸ் ெிந்துரக்ெத்

20. ெமீபத்தில் நியூகிளியர் ெப்பமனரன் கிளப்பில் இந்தியோ னெர கோரணமோ அணுெக்தி
நீர்முழ்கி கப்பல்
[A] ஐஎன்எஸ் விக்ரோந்த [B] ஐஎன்எஸ் விக்ரமோதித்யோ
[C] ஐஎன்எஸ் அரிஹந்த் [D] ஐஎன்எஸ் ெிந்துரக்ெத்

21. ெமீபத்தில் ரஸ்ய நோட்டின் உதவியுடன் தயோரிக்க பட்ட நீர்முழ்கி கப்பல்
[A] ஐஎன்எஸ் விக்ரோந்த [B] ஐஎன்எஸ் விக்ரமோதித்யோ
[C] ஐஎன்எஸ் அரிஹந்த் [D] ஐஎன்எஸ் ெிந்துரக்ெத்

22. ெமீபத்தில் விபத்துக்குள்ள இந்திய கடற்பனடனய னெர்ந்த நீர்முழ்கி கப்பல்
[A] ஐஎன்எஸ் விக்ரோந்த [B] ஐஎன்எஸ் விக்ரமோதித்யோ
[C] ஐஎன்எஸ் அரிஹந்த் [D] ஐஎன்எஸ் ெிந்துரக்ெத்

23. நோட்டின் முதல் விமோ பல்கனேகழகம் இவரின் பபயோரோல் னரபரேி - யில் அனமயவுள்ளது
[A]ஜவகர்ேோல் னநரு [B]இந்திரோ கோந்தி [C]ரோஜுவ் கோந்தி [D]னஜ.ஆர்.டோட்டோ

24. மோநிே உயர்கல்வி நினேனய மோற்றி அனமத்து அதன் தரத்னத உயர்த்த மத்திய அரெின்
உதவியோல் பெயல்படும் திட்டம்
[A]நிர்மல் போரத் அபியோன் [B]ரோஷ்டிய மத்திய ெிஷோ அபியோன்
[C]ெர்வஷிக்ெ அபியோன் [D]ரோஷ்டிய உச்தர் ெிஷோ அபியோன்
www.gurugulam.com

25. போகிஸ்தோன் ெிறுமி மேோேோ விற்கு பகௌரவ குடியுரினம வழங்க முன்வந்த நோடு
[A]க டோ [B]பிரிட்டன் [C]ரஷ்யோ [D]அபமரிக்கோ

26. உேக புகழ் பபற்ற பமோனபல் னபோன் நிறுவ மோ னநோக்கியோ நிறுவ த்னத
னகயகப்படுத்திய நிறுவ ம்
[A]ெோம்ெங் [B]ஆப்பிள் [C]னமக்னரோஸோப்ட் [D]ேிப க்ஸ்

27. ரிெர்வ் வங்கியின் தற்னபோனதய தனேவரோ ரகு ரோம் ரோஜன் இதற்கு முன் வகித்த பதவி
[A]ரிெர்வ் வங்கியின் துனண நினே ஆளுநர் [B]மத்திய அரெின் பபோருளோதோர ஆனேோெகர்
[C]மத்திய வங்கிகளின் பெயளர் [D]நிதி குழுவின் ஆனேோெகர் [பபோறுப்பு]

28. ெமீபத்தில் நனடபபற்ற னதர்தேில் வரேோற்றினேனய முதன் முனறயோக 93% வோக்குகள் இந்த
மோநிேத்தில் பதிவோயி [A]மினெோரம் [B]ெிக்கிம் [C]நோகேோந்து [D]திரிபுரோ

29. இந்தியோவில் முதல் முனறயோக வ ப் போதுகோப்புக்கோகவும் வ க் குற்றங்கனள தடுக்கவும் இரண்டு ஆளில்ேோ விமோ ங்கள் [டினரோன்] எந்த ெரணோேயத்தில் ஏவப்பட்டுள்ள .
[A]கிர் ெிங்க ெரணோேயம் [குஜரோத்]
[B]பன் ோ புேிகள் ெரணோேயம் [மத்திய பிரனதஷ்]
[C]கோெி ரங்கோ ஒற்னற பகோம்பு கோண்டோ ெரணோேயம் [அெோம்]
[D]கோர்பபட் னதெிய ெரணோேயம்[உத்தரகோண்ட்]

30. டோக்டர் ெலீம் அேி [BIRD MAN OF INDIA] பறனவகள் ெரணோேயம் எங்கு அனமந்துள்ளது
[A]ெிக்கிம் [B]னகரளோ [C]னகோவோ [D]உத்தரகோண்ட்

31. ரோஜோஜி னதெிய பூங்கோ [NATIONAL PARK] எங்கு அனமந்துள்ளது
[A]ெிக்கிம் [B]னகரளோ [C]னகோவோ [D]உத்தரகோண்ட்

32. ஆதிவோெிகளின் பெோர்க்கம் [HEVAN OF TRIBLS]எ ெிறப்பிக்க படும் இந்திய மோநிேம்
[A]மத்திய பிரனதெம் [B]ஜோர்கண்ட் [C]திரிபுரோ [D]நோகோேோந்து

33. ஆப்னரஷன் கிரீன்-ஹன்ட் எ ப்படும் [OPERATION-GREEN HUNT] நக்ெல்களுக்கு எதிரோ நடவடிக்னக எந்த மோநிேத்தில் னமற்பகோள்ளப்பட்டுள்ளது
[A]ஆந்திரோ [B]ஒடிஸோ [C]னமற்கு வங்கம் [D]ெத்தீஸ்கர்

34. இந்தியோவின் கீழ்த்தினெ கவ குவிப்பு பகோள்னகனயோடு [LOOK EAST POLICY] பதோடர்புனடய அனமப்பு
[A]ெோர்க் [B]கோமன்பவல்த் [C] ஏெியோன் [D]ஐ.நோ

35. த ி நபர் வருமோ ம் [PER-CAPITA INCOME] அதிகம் உள்ள இந்திய மோநிேம்
[A]குஜரோத் [B]பஞ்ெோப் [C]ஹரியோ ோ [D]னமற்கு வங்கம்

36. இந்திய னதெிய பமோழியியல் ஆய்வகம் எங்குள்ளது
[A]பபங்களூர் [B]னமசூர் [C]ஹோல்டியோ [D]புவன ஸ்வர்

37. புகழ் பபற்ற பதன் அபமரிக்க கண்டத்தின் ஆனமகளோ ஆேிவ் ரிட்ேி ஆனமகள் இந்தியோவின் எந்த கடற்கனரக்கு வருகின்ற
[A]குஜரோத் [B]மகோரோஷ்டோ [C]ஒரிஸோ [D]னகோவோ

38. ஆங்கிேம் ஆட்ெி பமோழியோக உள்ள இந்திய மோநிேம்
[A]நோகோேோந்து [B]மினெோரம் [C]னமகோேயோ [D]ெிக்கிம்

39. ஏழு ெனகோதரிகள் என்ற வடகிழக்கு மோநிேத்தில் அல்ேோத ஒன்று
[A]நோகோேோந்து [B]மினெோரம் [C]னமகோேயோ [D]ெிக்கிம்
www.gurugulam.com
-
40. இந்தியோவின் எந்த மோநிேத்தில் ஆதிவோெிகள் அதிகமோக வெிக்கின்ற ர்
[A]ெத்தீஸ்கர் [B]மினெோரம் [C]னமகோேயோ [D]ெிக்கிம்

41. னபகோன் னடம் எ ப்படும் ஒருவனக திட்ட னநரத்னத கனடபிடிக்கும் இந்திய மோநிேம்
[A]மினெோரம் [B]திரிபுரோ [C]அஸோம் [D]அருணோச்ெல் பிரனதெம்

42. BRIC- அனமப்பு BRICS-ஆ வருடம்
[A]2012 [B]2010 [C]2011 [D]2009

43. னதெிய குழந்னதகள் பகோள்னக [NCP-NATIONAL CHILDREN POLICY]
[A]2010 [B]2011 [C]2012 [D]2013

44. இந்தியோவின் முதல் போதுகோப்பு பல்கனேகழகம் எங்கு அனமயவுள்ளது
[A]ஜம்மு கோஷ்மீர் [B]அனமதி [C]மகோரோஷ்டோ [D]குட்கோ

45. நோட்டின் முதல் னபோக்குவரத்துக்கு நிர்ணய பெயற்னகக்னகோள் IRNSS-IA[INDIAN REGIONAL NAVIGATION SATELLITE] எந்த ரோக்பகட் மூேம் ஏவப்பட்டது
[A]PSLV-21 [B]PSLV-22 [C]PSLV-23 [D]PSLV-24

46. 15-ம் னேோக்ெபோவின் குழந்னத எ அனழக்கப்படுபவர்
[A]அகதோ ெங்மோ [B]ரம்யோ [C]ெச்ெின் னபேட் [D]தினயோரோ

47. அட்டவனண பிரிவி னர பற்றி ஆரோய மத்திய அரெோல் ஏற்படுத்தப்பட்ட கமிட்டி
[A]ெச்ெோர் கமிட்டி [B]விர்ஜியோஸ் கமிட்டி
[C]இளங்னகோவன் கமிட்டி [D]வனதோரோ கமிட்டி

48. அபமரிக்க உளவு நிறுவ ங்களிடமிறுந்து [CIA,FBI]தங்கனள போதுகோத்துக்பகோள்ள இந்த இரு
நோடுகள் னெபர் பெக்யுரிட்டி அனமப்பில் னெர்ந்துள்ள [A]பினரெில்,அர்பஜண்டி ோ [B]அர்பஜண்டி ோ,க டோ
[C]க டோ, பினரெில் [D]க டோ,பிரோன்ஸ்

49. அரசு-த ியோர் முயற்ெியில் நோட்டினேனய முதல்முனறயோக சூரியெக்திக்பக உருவோக்கப்பட்ட 100 பமோகோவோட் சூரியெக்தி மின்திட்டம் தமிழகத்தில் எங்கு பதோடங்கப்பட்டுள்ளது?

[A] பரமகுடி [B] னத ி [C] குனேெகரப்பட்டிணம் [D] குமரப்போனளயம்
50. MOLICULAR BIOLOGY மற்றும் BIO-TECHNOLO GY ஆகியவற்னற கற்பிக்க னதெிய ஆரோய்ச்ெி
[A]1980 [B]1985 [C]1990 [D]1992
www.gurugulam.com
-
ANSWER
[1]B [2]C [3]C [4]B [5]C [6]C [7]D
[8]B [9]B [10]A [11]B [12]D [13]C [14]B
[15]D [16]B [17]A [18]A [19]A [20]C [21]B
[22]D [23]C [24]D [25]A [26]C [27]B [28]D
[29]B [30]C [31]D [32]B [33]D [34]C [35]B
[36]B [37]C [38]A [39]D [40]A [41]C [42]C
[43]D [44]D [45]B [46]B [47]B [48]A [49]A
[50]B
www.gurugulam.com

1 comment:

குறிப்பு:

1. வாசகர்கள் தங்கள் படைப்புகள், கருத்துகள், செய்திகளை gurugulam.com@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்புங்கள்.
2. அது உங்கள் பெயரிலேயே பதிவேற்றப்படும்.
3. இங்கு பதிவாகும் கருத்துக்கள் வாசகர்களின் சொந்த கருத்துக்களே.
4. கருத்தை நிராகரிக்கவோ, குறைக்கவோ, தணிக்கை செய்யவோ நிர்வாகத்திற்க்கு முழு உரிமை உண்டு.